POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO

 

Jakie przepisy prawne regulują kwestie danych osobowych?
Jest to przede wszystkim unijne: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych?
Administratorem danych osobowych jest TGHOME spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: 91-610 Łódź  ul. Beskidzka 123/125),  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000367180, NIP 527-26-30-717, REGON: 142447142, email: kontakt@tghome.pl.

 

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych? 
W sprawie danych osobowych (w tym wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych) kontakt można nawiązać mailowo na adres kontakt@tghome.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 42 656 14 74, a także osobiście lub pisemnie w siedzibie/na adres administratora danych osobowych, tj. 91-610 Łódź, ul. Beskidzka 123/125.

W jakim celu będą przetwarzane moje dane? 
Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji zawartej z TGHOME sp. z o.o. umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia)
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów TGHOME sp. z o.o.  tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia),
 • ustalania, dochodzenia roszczeń własnych, obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f  Rozporządzenia)
 • w celach marketingowych, dotyczących produktów/usług własnych Spółki lub podmiotów z nią współpracujących, przekazywanych za pośrednictwem informacji w formie papierowej, elektronicznej lub telefonicznej, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Jakie dane będą przetwarzane?
Dane jakie będziemy przetwarzać to:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • nazwa firmy
 • NIP
 • adres e-mail
 • numeru telefonu
 • adres zamieszkania / adres korespondencyjny,
 • inne dane udostępnione i niezbędne dla prawidłowej obsługi lub w związku z kontaktem z naszym Biurem Obsługi Klienta

Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia, z którego korzystasz na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez TGHOME sp. z o.o.., takie jak adres IP i identyfikator MAC.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?
Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, kontrahentom realizującym usługi informatyczne itp., na podstawie zawartych umów powierzenia z tymi podmiotami, w minimalnym zakresie niezbędnym dla realizacji zawartej z TGHOME sp. z o.o. umowy lub spełnienia wymogów prawnych.

Jak długo będą przetwarzane moje dane? 

Dane będą przetwarzane:

 • jeśli dotyczą zawartej z TGHOME sp. z o.o. umowy, to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy), zaś w przypadku obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do czasu wskazanego w przepisach;
 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, do czasu zgłoszenia skutecznego i uzasadnionego sprzeciwu.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych? 
Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • prawo do żądania ich sprostowania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do usunięcia danych - masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez nas, z wyjątkiem następujących sytuacji:
  • masz niezakończone postępowanie z pracownikami naszego sklepu internetowego;
  • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;
  • masz nieuregulowany dług wobec nas, niezależnie od metody płatności;
  • jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób;
  • jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych i prawidłowej obsługi ewentualnej reklamacji,
  • nie minął okres, w którym przysługują Ci roszczenia w stosunku do TGHOME (w celu ochrony przed tymi roszczeniami),
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do UODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W tym miejscu wskazujemy, że w przypadku niepodania przez Ciebie danych osobowych, realizacja umowy stanie się niemożliwa. Ponadto złożenie żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania czy wniesienie sprzeciwu przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.

Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie realizacji umowy kupna-sprzedaży. Dane mogły zostać również pozyskane po wyrażeniu Twojej zgody za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji. 

Bezpieczeństwo danych 
TGHOME sp. z o.o. na bieżąco prowadzi działania w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące, dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.