REGULAMIN KONKURSU Zainspiruj innych celebracją życia” (dalej: „Regulamin”)

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Zainspiruj innych celebracją życia” polegającym na opublikowaniu przez Uczestnika na Instagramie (profil publiczny) zdjęcia z produktem marki zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym regulaminie (dalej: „Konkurs”). Spośród wszystkich opublikowanych zdjęć jury co miesiąc wybierze jedno, którego autor otrzyma nagrodę.

2. Dla każdego zwycięzcy Konkursu przewidziano nagrodę w postaci jednorazowego bonu na zakupy o wartości 250 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym www.tghome.pl w ciągu 30 dni od daty wystawienia bonu.

3. Organizatorem Konkursu jest TGHOME spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: 91-610 Łódź  ul. Beskidzka 123/125),  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000367180, NIP 527-26-30-717, REGON: 142447142, email: kontakt@tghome.pl. (dalej jako „Organizator”).

4. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Konkurs zostanie ogłoszony na oficjalnym profilu Organizatora na portalu

społecznościowym Instagram (https://www.instagram.com/tghome_polska/).

 

§2 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo, która ukończyła 18 rok życia i obserwuje oficjalny profil Organizatora na portalu społecznościowym Instagram (dalej: „Uczestnik Konkursu”).

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie organów Organizatora. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz Organizatora, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 2 powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 01.06.2022-01.12.2022 r., z zastrzeżeniem, iż Konkurs rozpocznie się z chwilą opublikowania na oficjalnym profilu Organizatora na portalu społecznościowym Instagram oraz na profilu Organizatora na portalu Facebook dedykowanego posta z informacją o zadaniu do wykonania.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu.

6. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie zadania polegającego na:

a) stworzeniu pracy w postaci zdjęcia wykonanego np. we własnym domu, na których widoczny będzie produkt lub produkty Organizatora konkursu.

b) zamieszczeniu pracy na oficjalnym profilu Uczestnika na portalu społecznościowym Instagram (profil musi być publiczny) wraz z oznaczeniem profilu Organizatora w treści posta i na zdjęciu (Instagram: @tghome_polska) oraz dodaniem hasztaga konkursowego #tghome_inspiruj w treści posta.

7. Publikacja musi być autorstwa Uczestnika Konkursu.

8. Każdy z Uczestników Konkursu może wziąć udział w konkursie dowolną liczbę razy.

9. Wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w § 2 ust. 7 powyżej, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu oraz jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wszystkich prac nadesłanych na Konkurs na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, tj. Facebook oraz Instagram.

11. Osoba zgłaszająca prace na Konkurs udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na publikację przysłanych zdjęć lub ich fragmentów w celach związanych z Konkursem, reklamą i promocją Organizatora.

 

§3 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa Organizatora.

2. Komisja konkursowa decydować będzie o wyniku rywalizacji konkursowej oceniając najbardziej kreatywnie wykonane zadania. Na podstawie wykonanych zadań, wśród osób spełniających wymogi określone w niniejszym Regulaminie zostanie wyłoniony 1 (jeden) Uczestnik Konkursu (dalej: „Laureat”) miesięcznie.

3. Dla każdego Laureata Konkursu przewidziano 1 (jedną) nagrodę, określoną w § 1 ust. 2 powyżej (dalej: „Nagroda”).

4. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać więcej niż 1 (jedną) nagrodę, określoną w § 1 ust. 2 powyżej (dalej: „Nagroda”).

5. Laureaci zostaną powiadomieni o swojej wygranej za pomocą posta opublikowanego na oficjalnym profilu Instagram Organizatora, oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku lub odpowiednio poprzez wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem portalu Instagram lub w komentarzu pod postem Organizatora na portalu Facebook.

6. Warunkiem wydania nagrody w Konkursie jest wysłanie przez Laureata wiadomości prywatnej do Organizatora poprzez oficjalny profil Organizatora na portalu Instagram lub Facebook, zawierającej imię i nazwisko Laureata oraz adres mailowy, na który wysłany będzie bon podarunkowy.

7. Bon podarunkowy ważny jest 30 dni od daty jego wysłania.

8. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

9. Nagrody zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią wartość wolną od opodatkowania podatkiem dochodowym. Wartość pojedynczej Nagrody to 250 zł (z VAT).

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród Laureatom z powodu:

a) braku możliwości kontaktu z Laureatem,

b) odmowy przyjęcia nagrody,

c) podania nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwiających przekazanie nagrody.

 

§4 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu winny być zgłaszane na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu.

2. Reklamacja, aby była ważna, powinna zawierać imię i nazwisko osoby, której interes prawny został naruszony w wyniku przeprowadzenia Konkursu, jej adres korespondencyjny lub e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ramach reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może

wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail.

5. Spory odnoszące się i wynikające ze sposobu przeprowadzenia Konkursu będą

rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

 

§5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, które podaje on w związku z udziałem w Konkursie i ewentualnym dostarczeniem Nagrody jest Organizator. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem za

pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu, a w sprawach dotyczących danych osobowych – również wysyłając maila na adres: konkurs@tghome.pl.

2. Dane osobowe Uczestników Organizator będzie przetwarzał w następujących celach:

- w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu;

- w celu realizacji obowiązków prawnych o charakterze podatkowym i rachunkowym;

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez niego roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

3. Do danych Uczestnika dostęp będą miały podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez Organizatora.

4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane przez Organizatora do momentu zakończenia Konkursu lub do momentu dostarczenia Nagrody (w przypadku Laureata), ewentualnie do momentu rozpatrzenia reklamacji

Uczestnika. W przypadku roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie, dane Uczestnika będą wykorzystywane przez okres, przez który będą trwały postępowania dotyczące takich roszczeń. Dane Uczestnika przechowywane przez Organizatora do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z

Konkursem, w tym roszczeń pochodzących z wyroków dotyczących Konkursu oraz przez okres niezbędnym do zachowania dowodów na wystąpienie zdarzeń mających skutki podatkowe.

6. W związku z tym, że Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika, przysługuje mu szereg praw, o których mowa poniżej.

7. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie należy kontaktować się z Organizatorem (dane kontaktowe w § 5 ust. 1 powyżej).

8. Jeżeli Uczestnik zwróci się do Organizatora z żądaniem skorzystania ze swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego tożsamości, Organizator może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości.

9. Uczestnik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych.

10. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Organizator przetwarza jego dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Organizatora, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców jego danych.

11. Uczestnik ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych.

12. Uczestnik ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych.

13. Uczestnik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących jego danych.

14. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego narusza przepisy prawa.

15. Podanie danych jest wymagane przez Organizatora, aby Uczestnik mógł uczestniczyć w Konkursie. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa w Konkursie.

16. Organizator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na niego wpływało.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu lub przedstawiciela prawnego lub opiekuna prawnego któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika Konkursu prawa do Nagrody. W takim przypadku Komisja konkursowa Organizatora jest uprawniona do wyboru nowego Laureata na zasadach wskazanych w Regulaminie.

2. Przesyłając zgłoszenie (Publikację), Uczestnik Konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, iż do Konkursu zastosowanie mają odpowiednie regulaminy portalu społecznościowego Instagram oraz Facebook.

3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram ani portal Facebook. Portale Instagram i Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do firmy TGhome Sp. z o.o., a nie do portalu Instagram czy Facebook. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za działanie i funkcjonalności portali Instagram i Facebook w ramach, których mają zostać opublikowane Publikacje.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu oraz do jego zmiany. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.

5. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w biurze Organizatora oraz na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem.