REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki zakupu oraz wykorzystania Karty Podarunkowych, których zakup oferuje TGHOME spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: 91-610 Łódź  ul. Beskidzka 123/125),  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000367180, NIP 527-26-30-717, REGON: 142447142 w ramach sklepu internetowego https://tghome.pl/ .

§ 2.

Definicje użyte w ramach niniejszego regulaminu oznaczają:
1. Karta Podarunkowa - karta typu pre-paid na okaziciela, utrwalona na nośniku materialnym (wydruk) lub w postaci cyfrowej (e-karta) umożliwiająca Użytkownikowi jednorazową zapłatę za towary znajdujące się w ofercie handlowej TGHOME w ramach sklepu internetowego https://tghome.pl/, do wartości zgromadzonych na niej środków pieniężnych
2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zamierzający nabyć towary z oferty TGHOME w sklepie internetowym https://tghome.pl/ przy użyciu Karty i posiada uprawnienie do korzystania z Karty. Użytkownik może, ale nie musi być Nabywcą
3. Nabywca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która nabywa Kartę. Nabywca może, ale nie musi być Użytkownikiem
4. Przewiduje się możliwość realizacji Karty Podarunkowej (zarówno jako Użytkownik, jak i Nabywca) przez podmiot zagraniczny a także polskiego przedsiębiorcę zarejestrowanego za granicą na potrzeby VAT. W takim przypadku Nabywca musi posiadać właściwy i ważny numer VAT-UE nadany przez inne niż Polska państwo członkowskie UE.

§ 3.

Karta Podarunkowa może być zakupiona przez Nabywcę za pośrednictwem sklepu internetowego https://tghome.pl/

§ 4.

 1. Możliwość zakupu Karty Podarunkowej rozpoczyna się dnia 15.04.2021 i trwa bezterminowo do jego zakończenia przez TGHOME.
  2. Zakup Karty Podarunkowej przez Nabywcę oraz jej wykorzystanie przez Użytkownika jest możliwe w ramach sklepu internetowego TGHOME pod adresem https://tghome.pl/

§ 5.

 1. Nabywca dokonując zakupu Karty Podarunkowej, określa wartość kwotową karty.
  2. Możliwe do wyboru wartości są następujące:
  a. 100 zł
  b. 200 zł
  c. 300 zł
  d. 400 zł
  e. 500 zł
  f. 600 zł
  g. 800 zł
  h. 1000 zł
  i. 1500 zł
  j. 2000 zł
  3. Karta Podarunkowa upoważnia do jednokrotnego użycia.
  4. Karta Podarunkowa jest przekazywana Nabywcy:
  a. w przypadku zakupu w sklepie internetowym https://tghome.pl/, na wskazany przez niego adres e-mail, w ciągu 24h od chwili zaksięgowania płatności na koncie TGHOME.
  5. Karta Podarunkowa nie może zostać zakupiona przez Nabywcę poprzez wykorzystanie innej karty podarunkowej.

  § 6.

  1. Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia jej zakupu i uprawnia do jednorazowej zapłaty za towary znajdujące się w ofercie handlowej TGHOME. Informacja o dacie ważności Karty podarunkowej jest zawarta na tej karcie.
  2. Niewykorzystana kwota, w całości lub w części, znajdująca się na Karcie Podarunkowej nie podlega zwrotowi.
  3. Środki dostępne na Karcie Podarunkowej nie podlegają wymianie na gotówkę ani w całości, ani w części, a środki zgromadzone w ramach Karty Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu.
  4. Nabywca posiadający status konsumenta lub Nabywca, do którego stosuje się regulacje prawne dotyczące konsumenta jest uprawniony do dokonania zwrotu (odstąpienia od umowy sprzedaży) Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio od TGHOME pod adresem https://tghome.pl/ w terminie 14 dni od dnia wydania Karty Podarunkowej, pod warunkiem nie dokonania zakupów przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej.
  5. Zwrotu Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio od TGHOME Nabywca może dokonać pisząc na adres e-mail: Biuro Obsługi Klienta: sklep@tghome.pl
  6. TGHOME dokonuje weryfikacji czy Karta Podarunkowa, którą Nabywca chce zwrócić nie była uprzednio wykorzystana w całości lub w części i w przypadku, gdy Karta Podarunkowa nie była wykorzystana dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Karty Podarunkowej w drodze przelewu bankowego oraz dezaktywacji Karty Podarunkowej.
  7. Nabywca / Użytkownik posiadający status konsumenta lub Nabywca / Użytkownik, do którego stosuje się regulacje prawne dotyczące konsumenta jest uprawniony do dokonania zwrotu (odstąpienia od umowy sprzedaży) towaru lub towarów nabytych od TGHOME i opłaconych Kartą Podarunkową w ramach sklepu internetowego TGHOME pod adresem https://tghome.pl/ w terminie 14 dni od dnia wydania towaru lub towarów. W przypadku zwrotu towaru lub towarów cena za zwrócone towar lub towary zwrócone zostanie zaewidencjonowana na indywidulanym koncie klienta - Nabywcy / Użytkownika i w terminie ważności Karty Podarunkowej (ust. 1) może zostać wykorzystana do dokonania dalszych zakupów w TGHOME. Cena za zwrócony towar lub towary nie podlega zwrotowi w pieniądzu. W celu wykorzystania środków zaewidencjonowanych na indywidualnym rachunku klienta – Nabywcy/Użytkownika należy skontaktować się bezpośrednio z TGHOME pisząc na adres e-mail: Biuro Obsługi Klienta: sklep@tghome.pl
  8. Środki dostępne na Karcie Podarunkowej mogą zostać przeznaczone także na pokrycie kosztów dostawy towarów w przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego https://tghome.pl/
  9. Użytkownik dokonując zakupów dokonywanych w sklepie internetowym https://tghome.pl Użytkownik, aby skorzystać z płatności Kartą Podarunkową powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu strony oraz podać numer Karty Podarunkowej.
  10. W przypadku wykorzystywania Karty Podarunkowej przy transakcji dotyczącej produktów, których wartość nominalna przewyższa wartość środków znajdujących się na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny przewyższającej wartość środków dostępnych na Karcie podarunkowej:
  a. W sklepie internetowym https://tghome.pl – dowolną formą płatności, którą sklep internetowy umożliwia.
  11. Użytkownik Karty Podarunkowej może uzyskać informację co do stanu konta swoich Kart Podarunkowych u BOK TGHOME telefonicznie pod numerem 42/656-14-74 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub pisząc na adres e-mail: Biuro Obsługi Klienta:sklep@tghome.pl

  § 7.

  1. Karta Podarunkowa wystawiana jest na okaziciela, zatem skorzystanie z niej przez jej Użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w jej posiadanie w sposób nieuprawniony.
  2. Sklep internetowy https://tghome.pl uprawniony jest do żądania okazania dowodu posiadania uprawnienia do korzystania z Karty Podarunkowej poprzez okazanie fizycznej Karty Podarunkowej (wydruku) lub wiadomości cyfrowej z przekazanym kodem numerycznym (e-karty).
  3. W przypadku odmowy okazania powyższego przez Użytkownika, TGHOME uprawniony jest do odmowy dokonania transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej.
  4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 przysługuje także, gdy wystąpiła awaria uniemożliwiająca odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej lub przeprowadzenie transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej - w czasie trwania takiej awarii lub w czasie trwania czynności, mających na celu przywrócenie możliwości odczytania danych na Karcie Podarunkowej lub przywrócenie możliwości przeprowadzenia transakcji.

   

  § 8.

  1. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.
  2. Wydanie Nabywcy Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu właściwych przepisów podatkowych (jest bonem różnego przeznaczenia). Nabywca w momencie nabycia Karty Podarunkowej, na dowód wpłaty środków pieniężnych otrzyma pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

  § 9.

  1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej.
  2. TGHOME nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty Podarunkowej niezgodnie z Regulaminem lub z jej przeznaczeniem.
  3. TGHOME nie umożliwia Nabywcy czy Użytkownikowi Karty Podarunkowej zgłoszenia jej zastrzeżenia czy zablokowania.
  4. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej, jej Użytkownikowi lub Nabywcy nie przysługują wobec TGHOME żadne roszczenia.
  5. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez TGHOME w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika Karty Podarunkowej lub Nabywcę Karty Podarunkowej.
  6. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane listownie na adres TGHOME, lub pod adresem e-mail: Biuro Obsługi Klienta: sklep@tghome.pl

  § 10.

  1. Zasady nabywania towarów w Sklepie Internetowym uregulowane są w regulaminie sklepu internetowego https://tghome.pl, dostępnego pod adresem: https://tghome.pl/regulamin .
  2. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce ochrony danych osobowych dostępnej na stronie internetowej: https://tghome.pl/polityka-ochrony-danych

  § 11.

  1. TGHOME zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny, a zmianach Użytkownicy i Nabywcy Podarunkowych zostaną poinformowani w ogłoszeniach umieszczonych na stronie sklepu internetowego https://tghome.pl
  2. Informacja o planowanej zmianie wraz z opisem zmian zostanie opublikowana z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
  3. TGHOME zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia możliwości nabywania Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia możliwości nabywania Kart Podarunkowych będą mogli korzystać z nich na dotychczasowych warunkach.
  4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://tghome.pl
  5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
  6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 roku.