REKLAMACJE I ZWROT TOWARU

 

RĘKOJMIA ZA WADY, REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
 2. W przypadku gdy produkt posiada wadę fizyczną lub prawną klientowi przysługuje uprawnienie złożenia reklamacji i skorzystania z uprawnień przewidzianych na wypadek wady rzeczy w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności z art. 5561 i nast. k.c.
 3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.
 4. Miejscem właściwym do złożenia reklamacji jest Dział Reklamacji ul. Beskidzka 123/125; 91-610 Łódź.
 5. Reklamacje mogą być składane, w szczególności: 
  - telefonicznie pod numerem 42 674 85 87 
  - elektronicznie na adres poczty email sprzedawcy: sklep@tghome.pl 
  - osobiście w Dziale Reklamacji ul. Beskidzka 123/125 Łódź 91-610; 
  - pisemnie, poprzez przesyłanie reklamacji na adres Działu Reklamacji Sprzedawcy, ul. Beskidzka 123/125 Łódź 91-610 Sprzedawcy;
 6. W zgłoszeniu reklamacji klient powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, okoliczność uzasadniającą złożenie reklamacji, datę stwierdzenia wadliwości produktu. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji klient powinien odesłać sprzedawcy produkt będący przedmiotem reklamacji.
 7. Sprzedawca udzieli odpowiedzi klientowi wraz z podaniem stanowiska w odniesieniu do żądań zawartych w reklamacji w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji.
 8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

ZWROT - UPRAWNIENIA DO ODSTAPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem sklepu internetowego tghome.pl umowę sprzedaży produktu (umowa zawarta na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Bieg czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail (droga elektroniczna) lub w formie pisemnej.
 4. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres poczty elektronicznej (email) sklep@tghome.pl lub listownie na adres Tom-Gast Tomasz i Agnieszka Woźniak Spółka Jawna ul. Beskidzka 123/125, 91-610 Łódź.
 5. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i którego kopia została wysłana do konsumenta z produktem oraz który dostępny jest na stronie sklepu internetowego tghome.pl.
 6. Sprzedawca niezwłocznie przesyła konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu złożonego drogą elektroniczną. Potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy wysyłane jest na adres e-mail, podany przez konsumenta w zamówieniu lub inny adres wskazany przez konsumenta w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jako właściwy do przesłania potwierdzenia otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy konsument obowiązany jest do zwrotu produktu niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu zwrotu produktu wystarczy odesłanie produktu przed upływem czternastodniowego terminu o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu lub produktów stanowiących przedmiot umowy, od której odstąpił.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu w inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.