Zrób zakupy za 599zł i ciesz się
marką legendą w swoim domu.

Młynki firmy PEUGEOT używane są w kuchniach na całym świecie od blisko 200 lat stając się ikoną francuskiej kuchni. Większość cyklu produkcyjnego odbywa się w fabryce PEUGEOT w Quingey znajdującej się w departamencie Doubs w Burgundii. Dzięki pełnej kontroli produkcji mechanizmy mielące młynków objęte są dożywotnią gwarancją.

W młynkach Peugeot używane są autorskie mechanizmy mielące dedykowane do różnych rodzajów przypraw. Młynki do soli mogą służyć do mielenia soli grubej, morskiej i kamiennej.

Młynki do pieprzu wyposażone są w specjalny mechanizm o spiralnym kształcie żaren, gwarantującym optymalne wprowadzanie ziaren i ich mielenie. Ustawienie grubości mielenia w młynkach PEUGEOT może odbywać się bądź poprzez tradycyjną płynną regulację bądź w przypadku młynków z mechanizmem U-Select przez wybór jednego z 6 stopni grubości mielenia. Odpowiedzialna proekologiczna polityka firmy Peugeot sprawia że, drewno używane do produkcji młynków posiada certyfikat PEFC, i w większości pochodzi z lokalnych lasów regionu Franche-Comte a do malowania obudów używane są wyłącznie farby bezrozpuszczalnikowe.

 

REGULAMIN PROMOCJI "MŁYNEK W PREZENCIE"

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem promocji, jest TGHOME spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: 91-610 Łódź  ul. Beskidzka 123/125),  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000367180, NIP 527-26-30-717, REGON: 142447142, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest zwiększenie atrakcyjności zakupów dla Użytkowników subskrybujących newsletter Sklepu https://tghome.pl. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 7.07.2021 do 31.07.2021 albo wyczerpania zapasów promocyjnych (dalej: okres promocyjny). Informacja o wyczerpaniu się zapasów promocyjnych i zakończeniu Promocji zostanie zamieszczona na stronie https://tghome.pl.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Warunki Uczestnictwa i przebiegu promocji

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla subskrybentów newslettera Sklepu internetowego (dalej: Użytkownicy biorący udział w Promocji) https://tghome.pl którzy w okresie promocyjnym dokonali jednorazowego zakupu oferowanych w Sklepie internetowym Organizatora produktów za kwotę min. 599 zł brutto.
 2. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania możliwości nabycia Prezentu za 1 zł netto Użytkownik posiadający subskrybcję powinien w czasie trwania Promocji dokonać jednorazowego zakupu za kwotę minimalną, o której mowa w pkt. 1 i wybrać jeden z oferowanych Prezentów.
 3. Organizator oferuje Użytkownikowi posiadającemu subskrypcję, spełniającemu wymogi Promocji opisane w ust. 2 możliwość nabycia za 1 zł netto jednego z zaproponowanych w ramach koszyka zakupowego Prezentów. Regularna cena Prezentu będzie zawarta w nazwie tego Prezentu.
 4. Użytkownik biorący udział w promocji nie może nabyć więcej niż jednej sztuki odpowiedniego Prezentu podczas jednych zakupów, nawet jeśli zamówienie przekracza kwotę minimalną upoważniającą do udziału w Promocji.
 5. Inne oferowane przez Organizatora promocje, akcje, rabaty i obniżki nie łączą się. Użytkownik biorący udział w Promocji ma prawo do skorzystania z jednej akcji, promocji, rabatu lub obniżki, która jest dla niego bardziej satysfakcjonująca.
 6. Użytkownik biorący udział w Promocji może zrezygnować z możliwości nabycia Prezentu ze względu na brak zainteresowania tematyką.
 7. Prezent może zostać niewydany, jeżeli aktualne stany magazynowe sklepu internetowego są wyczerpane. O braku możliwości dostarczenia wybranego Prezentu, Użytkownik biorący udział w Promocji zostanie poinformowany. W razie braku dotyczącego wyłącznie konkretego w Prezentu, Użytkownik biorący udział w Promocji może dokonać wyboru innego Prezentu, jeśli jest on dostępny.
 8. Okazanie dowodu zakupu w sklepie internetowym https://tghome.pl na kwotę minimalną, o której mowa w niniejszym Regulaminie, nie upoważnia do nabycia Prezentu w ramach prowadzonych przez Organizatora sklepów stacjonarnych lub w innym terminie aniżeli przez czas trwania Promocji. Nabycie Prezentu jest możliwe wyłącznie w ramach dokonywanych zakupów w sklepie internetowym https://tghome.pl, po spełnieniu warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 9. Odstąpienie przez Użytkownika biorącego udział w Promocji od umowy sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego w całości lub w części, powodującej, że wartość dokonanych zakupów jest mniejsza, aniżeli kwota zakupów upoważniająca do skorzystania z Promocji, wskazana w ust. 1, jest równoważne z odstąpieniem od umowy zakupu Prezentu, a Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu nieużywanego, pełnowartościowego Prezentu, chyba że Użytkownik powiadomi Organizatora, że chce zatrzymać Prezent lub nie zwróci go wraz z innymi zakupionymi towarami. Powiadomienie Organizatora o zatrzymaniu Prezentu lub niezwrócenie Prezentu wraz zakupionymi towarami powoduje po stronie Użytkownika obowiązek zapłaty pełnej ceny Prezentu określonej zgodnie z ust. 3. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, regularna cena Prezentu może zostać potrącona z wierzytelnością Użytkownika, który odstąpił od umowy.

III. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Użytkownicy biorący udział w Promocji winni zgłaszać na piśmie na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres: sklep@tghome.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko/firmę i dokładny adres Użytkownika biorącego udział w Promocji oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Użytkownik biorący udział w Promocji, który wniósł reklamację zgodnie z ust. 1, zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub e-mailem na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Użytkowników biorących udział w Promocji.