Regulamin konkursu Weck

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu jest TOM GAST Sp.j. (KRS: 0000195960; NIP: 7292296487; REGON: 471703159), zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz zasady jego przebiegu, zwany dalej „Regulaminem”
 3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyborem laureatów czuwa powołana przez Organizatora Konkursu Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, w skład której wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora.
 4. Konkurs odbędzie się w dniach 1-10 października 2021 roku na profilu Organizatora: Instagram @weck_polska, Facebook: WECK Polska.
 5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Organizatora www.wekujemy.pl.
 6. Konkurs finansowany jest ze środków Organizatora.
 7. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

 

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwana dalej „Uczestnikiem”), o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu. Aby wziąć udział w Konkursie konieczna jest akceptacja regulaminu i postanowień w nim zawartych.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków, rodzeństwo.
 4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 5. Uczestnik Konkursu jest związany warunkami Regulaminu.

 

§3

PRZEDMIOT KONKURSU

 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym regulaminie oraz wykonają zadanie konkursowe.
 2. Zasady Konkursu:

- Opublikuj na swoim profilu Facebook lub Instagram przepis wraz ze zdjęciem przetworów, które można przygotować jesienią.

- Na zdjęciu mogą znajdować się TYLKO słoiki marki WECK

- Zdjęcie i status powinny posiadać status „publiczne” i posiadać w komentarzu oznaczenie @weckpolska na Facebooku oraz @weck_polska na Instagramie.

- Jeden uczestnik może dodać w Konkursie wiele zdjęć wraz z opisem.

- Konkurs trwa do 10.10.2021 r. do godziny 22.00.

- Udział w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.

- Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora www.wekujemy.pl

 1. Po terminie zakończenia nadsyłania materiałów konkursowych, spośród wszystkich zgłoszeń Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najciekawszych przepisów (opatrzonych zdjęciami) i nagrodzi je zestawem słoików WECK:

Słoik TULIP z pokrywką, uszczelką i 2 zapinkami 1062 ml WECK op. 6 szt.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym również pozbawienia prawa do Nagrody osób, które wzięły udział w Konkursie i nie spełniają warunków wskazanych z Regulaminie, a także w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu.

 

§4

NAGRODA

 

 1. Nagrodą w konkursie jest:

Słoik TULIP z pokrywką, uszczelką i 2 zapinkami 1062 ml WECK op. 6 szt.

 

 1. Wartość jednej nagrody brutto wynosi 1,00zł.

 

 

§5

ZASADY OGŁOSZENIA WYNIKÓW I WRĘCZANIA NAGRÓD

 

 1. W ciągu 3 dni od daty zakończenia konkursu Komisja wybierze wśród uczestników, trzy najciekawsze komentarze, które zostaną nagrodzone.
 2. Nagrody zostaną wysłane do wybranych osób kurierem na koszt Organizatora.
 3. Zwycięzca Konkursu traci prawo Nagrody jeśli nie spełni wszystkich warunków Regulaminu, nie odbierze nagrody, nie udostępni danych osobowych oraz nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie.

 

§6

WYJAŚNIENIA TREŚCI REGULAMINU

 

 1. Uczestnicy Konkursu w sprawie wyjaśnień postanowień Regulaminu mogą wysłać zapytanie na adres konkurs@wekujemy.pl.

 

 

§7

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs@wekujemy.pl lub listem poleconym na adres Organizatora w terminie do 7 dni od daty zakończenia konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamacji tj. imię, nazwiska i adres korespondencyjny oraz powód reklamacji i roszczenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 4. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłany na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne.

 

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji Nagród z przyczyn leżących po stronie użytkownika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje w dniach trwania konkursu.